Dossier asfaltverwerking bij Colas Noord

21 December 2021

Dossier asfaltverwerking bij Colas Noord

De geuroverlast maskeren door een product (O’Scent) toe te voegen aan de emissielucht kan wel onze zintuigen om de tuin leiden, maar vermindert het schadelijk karakter van de uitstoot niet.

Vraag van de fractie GROEN op de gemeenteraad van Wijnegem op 20-12-2021

Op 7 mei 2021 diende Colas Noord nv, gelegen op het grondgebied van Wijnegem een heraanvraag in van hun omgevingsvergunning. Hierbij melden ze dat de impact op de omgeving niet onaanvaardbaar is (sic, de formulering op zich). Klachten vanuit Schoten en omstreken vertellen iets anders. Tijdens het openbaar onderzoek komen er erg veel bezwaarschriften tegen de heraanvraag binnen. De redenen: geuroverlast, geluidsoverlast, stofoverlast en angst voor de gezondheid van omwonenden!

Deze angst is gegrond, want tijdens de productie van gerecycleerd asfalt komen giftige stoffen zoals bitumen (de zwaarste aardoliefractie) vrij. Het betreft hier niet enkel stoffen die hinderlijk ruiken, maar die zelfs toxisch en kankerverwekkend zijn; de zogenaamde polycyclische aromatische stoffen.

De geuroverlast maskeren door een product (O’Scent) toe te voegen aan de emissielucht kan wel onze zintuigen om de tuin leiden, maar vermindert het schadelijk karakter van de uitstoot niet.

Verder vraagt Colas Noord in de heraanvraag afwijkingen op de geldende milieuregelgeving op verschillende vlakken

  • De aan- en afvoer van goederen buiten de kantooruren én op zon- en feestdagen mogen laten plaatsvinden, dus 24/7
  • Rustverstorende werkzaamheden ook 24/7 mogen laten plaatsvinden.
  • Niet genoodzaakt zijn om een groene bufferzonde te plaatsen rondom de site.
  • Niet genoodzaakt zijn om een meetgoot te plaatsen voor het potentieel verontreinigd afvalwater.

Zowel de gemeente Schoten als Wijnegem gaven negatief advies omtrent de heraanvraag (voor Wijnegem CBS van 29 juli en van 28 oktober). De Deputatie van de Provincie Antwerpen keurde de aanvraag desondanks goed. 

We zijn met GROEN niet tegen het recycleren van asfalt (anders zou versleten asfalt gedumpt worden), en we zijn niet tegen het bedrijf alsdusdanig in de voorziene industriezone aan het kanaal (al vinden we dat het zich beter in de haven zou ontwikkelen), maar we gaan er wel van uit dat de gezondheid van de bevolking voorrang krijgt op economische belangen. Of hebben we echt niets geleerd uit dossiers als dat van Umicore in Hoboken of 3M op Linkeroever?

Bijkomend is het onaanvaardbaar dat de controle op de uitstoot slechts driemaandelijks opgelegd wordt en door de diensten van het bedrijf zelf kan uitgevoerd worden. Het is als vragen aan automobilisten om hun eigen snelheidsovertredingen te registreren … Een permanente controle van lucht- én waterkwaliteit door een externe speler lijkt het minimum om de impact van het bedrijf in kaart te brengen en overtredingen vast te stellen.

We vragen aan het College van Burgemeester en Schepen om samen met de administratie de definitieve vergunning andermaal onder de loep te leggen en om beroep in te dienen bij de Vlaamse regering.

Een andere piste is het bijstellen van de omgevingsvergunning als gemeente. Die mogelijkheid wordt voorzien in artikel 82 van het Decreet betreffende de omgevingsvergunning: hoofdstuk 6 afdeling 1. Zodoende kan een BBT (best beschikbare techniek) afgedwongen worden voor filtering van de uitstoot in de installatie en de afvalwaterhuishouding zowel als de controle hierop.

We hopen dat het college op volgende gemeenteraad uitsluitsel kan geven over de actie die ze gaat ondernemen in het belang van de gezondheid van elke inwoner van Wijnegem, Schoten en Deurne.